Privaatsuspoliitika

 

  1. Sissejuhatus

 

HOOLIGAAN BT & C OÜ, rg-kood 16580577, aadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Endla tn 46, 10615 (edaspidi: vastutav töötleja), veebilehel www.hooligaan.ee (edaspidi: veebileht) töötleb selliseid isikuandmeid, mis on saadud andmesubjektilt, veebilehe kasutajalt (edaspidi: kasutaja).

Vastutav töötleja hoolitseb kasutaja eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse eest ja austab kasutaja õigust isikuandmete töötlemise seaduslikkusele kooskõlas kohaldatava õigusega: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega nr 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (määrus) ning muude kohaldatavate eraelu puutumatust ja andmetöötlust käsitlevate õigusaktidega.

Eelnevat arvestades on vastutav töötleja välja töötanud käesoleva privaatsuspoliitika, et anda kasutajale määruses sätestatud teavet.

Privaatsuspoliitika kehtib andmetöötlusele, olenemata sellest, millises vormis ja/või keskkonnas kasutaja isikuandmeid esitab (veebisaidil, paberil või telefonil).

 

  1. Vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed

 

Vastutav töötleja on Hooligaan BT & C OÜ, rg-kood 16580577, aadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Endla tn 46, 10615. Koduleht: www.hooligaan.ee, tel: +372 55664423.

 

  1. Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

 

Kui kasutaja esitab oma isikuandmed, näiteks oma nime, isikukoodi, e-posti aadressi või postiaadressi, telefoninumbri, isiklikud sõnumid jms vastutavale töötlejale kontaktivormide, e-kirjade või muud tüüpi kirjade kaudu veebilehel, säilitab ja kasutab vastutav töötleja seda teavet asjakohase teenuslepingu sõlmimiseks või selle täitmiseks.

Vastutav töötleja peab nimetatud andmeid töötlema kliendi tuvastamiseks, lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks, selle sõlmimiseks ja selle olemasolu tõendamiseks, teenuste osutamiseks/haldamiseks, klienditeeninduseks, kaebuste ja vastuväidete läbivaatamiseks ja töötlemiseks, arvete haldamiseks, samuti muudel eesmärkidel, mis on otseselt seotud lepingute sõlmimise või täitmisega.

Andmete töötlemise õiguslik alus on määruse artikli 6 lõike 1 punkt b, mis sätestab, et andmete töötlemine on seaduslik, kui töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks või meetmete võtmiseks andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist.

 

  1. Isikuandmete kategooriad

 

Isikuandmete kategooriad – eesnimi, perekonnanimi, isikukood, e-posti või posti aadress, IP-aadress, telefoninumber, avaldatav info, kirja sisu jne.

 

  1. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

 

Andmed avaldatakse nendele vastutava töötleja töötajatele, kes vajavad neid oma otseste ülesannete täitmiseks asjakohase lepingu täitmiseks või sõlmimiseks.

Isikuandmete omandamisel ja kasutamisel kasutab vastutav töötleja osaliselt väliste teenusepakkujate teenuseid, mis järgivad lepingu alusel rangelt vastutava töötleja juhiseid ja mis on enne teenuse kasutamist vastutava töötleja pideva kontrolli all ning jäävad pideva kontrolli alla.

 

  1. Andmesubjektide kategooriad

 

Andmesubjektide kategooriad: vastutava töötleja praegused, endised ja potentsiaalsed kliendid.

 

  1. Andmete edastamine väljapoole Lätit

 

Saadud andmeid ei edastata nüüd ega tulevikus väljapoole Eestit, Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonda, samuti ei edastata neid ühelegi rahvusvahelisele organisatsioonile.

 

  1. Andmete säilitamise kestus

 

Kui andmekaitsejuhistes ei ole sätestatud teisiti, kustutab vastutav töötleja isikuandmed hiljemalt kolme kuu jooksul pärast andmete säilitamise algse põhjuse kehtivuse lõppemist, välja arvatud juhul, kui meie juriidiline kohustus on andmete säilitamist jätkata (näiteks, kuid mitte ainult raamatupidamise või kohtuvaidluste eesmärgil).

 

  1. Andmesubjekti juurdepääs isikuandmetele

 

Andmesubjektil on õigus tutvuda andmesubjekti isikuandmetega ühe kuu jooksul alates vastava taotluse esitamise kuupäevast.

Kasutaja võib esitada taotluse oma õiguste kasutamise kohta isiklikult kirjalikul kujul, vastutava töötleja juriidilisel aadressil (esitades isikut tõendava dokumendi) või e-posti teel digiallkirjastatult.

Kasutaja taotluse saamisel oma õiguste kasutamise kohta tuvastab vastutav töötleja kasutaja isikusamasuse, hindab taotlust ja täidab selle vastavalt õigusaktidele.

Kasutajal on õigus saada õigusaktides sätestatud teavet, mis on seotud tema andmete töötlemisega, õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, nõuda vastutavalt töötlejalt nende täiendamist, parandamist või kustutamist või töötlemise piiramist ning õigus töötlemine vaidlustada, kuni nimetatud õigused ei ole vastuolus andmetöötluse eesmärgiga (lepingute sõlmimine või täitmine).

Andmesubjektil ei ole õigust saada teavet, kui sellise teabe avaldamine on keelatud riikliku julgeoleku, riigikaitse, avaliku julgeoleku või kriminaalõigusega valdkonna seadustes, samuti riigi finantshuvide kaitsmiseks maksuküsimustes või finantsturu osaliste järelevalveks ja makromajanduslikuks analüüsiks.

 

  1. Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

 

Andmesubjektil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioon) Tatari 39, Tallinn. Ühtlasi võtab Andmekaitse Inspektsioon vastu e-kirju, mis on saabunud järgmisele aadressile: info@aki.ee.